Ordlista – Begreppen inom byggbranschen att ha koll på

Inom byggbranschen finns det många olika begrepp, termer och ord att hålla koll på. Det är helt enkelt ett helt eget branschspråk! 

Oavsett om du är ute efter att lära dig begrepp inom bygge eller renovering, så har du kommit rätt. Vi har samlat en gemensam ordlista renovering och ordlista bygg. Ordlistan är fylld med begrepp inom renovering och begrepp bygg. 

A

Arbetsmiljöplan
Ett dokument som används på en byggarbetsplats för att garantera en säker och trygg arbetsmiljö. Planen innehåller bland annat vilka regler som gäller på byggplatsen och vad som krävs för att arbetsmiljön ska vara bra under hela bygget. 

Anbud 
Ett anbud är ett skriftligt underlag från köpare eller leverantör som gäller pris och innehåll. 

Andelstal 
Hur stor andel en specifik fastighet har i en gemensamhetsanläggning. 

Anmälningspliktig åtgärd
En del åtgärder som inte behöver bygglov kan istället kräva en anmälan, det kallas för just anmälningspliktig åtgärd. 

B

Bygglov 
Bygglov är ett skriftlig tillstånd som krävs för att bland annat kunna bygga om, bygga till, förändra fasad eller tak. 

BIM 
Förkortning för Byggnadsinformationsmodellering. BIM innebär att man tar fram en virtuell prototyp i 3D under byggprocessen. 

Besiktningsman
När ett arbete har blivit utfärdat kontrolleras det av en oberoende besiktningsman. 

Byggherre
Byggherren är personen eller företaget som äger fastigheten, som tar beslutet att bygga om, riva eller bygga. 

D

Detaljplan
Detaljplan är bestämmelser för ett specifikt område. En plan om hur mark och vattenområden får användas, vilka byggnader som får finnas och hur stora de får vara. 

Driftkostnad 
Detta är själva kostnaden för att kunna bo i en bostad. Värme, vatten och el bland annat innefattas i driftkostnaden. 

Delad entreprenad 
Innebär att byggherren samarbetar med andra företag (exempelvis tapetserare eller markarbetare) för att göra klart arbetet. 

E

Entrepenad
Löftet att utföra ett arbete inom en vis tid, till ett uppgjort pris, mellan en beställare och en entreprenör. 

F

Fastighetsavgift
Avgiften som betalas till kommunen för fastigheten. 

Förkalkyl 
Förkalkyl är det sista steget innan ett projekt dras igång.  Det bygger på uppskattade värden på intäkter och kostnader vid ett projekt som ska starta. 

Komplementbyggnad
Kan till exempel vara ett garage eller ett fristående uthus. 

Kontrollansvarig
Den som är kontrollansvarig ser till att ett bygge utförs enligt krav från myndigheterna. En kontrollansvarig måste vara certifierad. 

Kontrollplan
I en kontrollplan anges vilka intyg och handlingar som ska lämnas in och vilka kontroller som ska utföras. 

I

Inmätning
En mätning som görs för att bestämma ett föremåls läge i ett koordinatsystem 

M

Marklov 
Marklov är ett skriftligt tillstånd som behövs vid schaktning eller fyllning, om det ändrar markens höjdläge. 

Offert
Liknar ett anbud. Ett skriftlig underlag på pris och innehåll från köpare eller leverantörer. 

R

Riskanalys
En kartläggning av risker som bör tas hänsyn till vid ett bygge, för att minimera risken för skador, överraskningar eller klagomål. 

V

VA
Förkortning för Vatten och Avlopp.

VSS
Förkortning för Värme, Ventilation, Sanitet. 

T

Tillbyggnad
En ändring av en byggnad som leder till ökning av byggnadens volym..

Ä 

ÄTA
ÄTA står för Ändringsarbete, Tilläggsarbete, Avgående arbete. Det handlar om oförutsedda händelser som kan uppstå under byggarbets gång. 

Ö 

ÖPA 
Förkortning för öppenarea. En del av en byggnad som inte omsluts av några väggar. 

Översiktsplan
En översiktsplan visar i stora drag hur kommunen planerar utvecklingen av bebyggelse. 

Planlösning ritning och byggverktyg

Ordlista renovering

Som att det inte räcker med alla beslut som måste tas när man renoverar, finns det även en djungel av begrepp som florerar. Ovan finns en ordlista renovering som förklarar några av de viktigaste begreppen. 

Om vissa begrepp i ordlista renovering fortfarande känns lite knepiga behöver du inte oroa dig. Prioffert hjälper till att koppla ihop dig med hantverkare som har koll på sitt branschspråk och kommer kunna rabbla hela ordlistan utan några problem. 

Med Prioffert kan du enkelt och smidigt komma i kontakt med en hantverkare Stockholm för just din renovering!  

Ordlista bygg – begrepp bygg 

Byggvärlden har som sagt ett eget branschspråk som kan vara lite knepigt att förstå sig på om man inte är van. För att underlätta för dig har vi skapat denna ordlista bygg med bygg begrepp som kan vara bra att känna till.